PRAWO » KOMUNIKATY

Łódź, dnia 21.05.2018 r.

Komunikat 11/2018

1.Narada Prezesów Kół Łowieckich
2.Monitoring - dziki
3.Zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich
4.Walne zebrania - wybór delegatów
5.Uchwała nr 6 Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi z dnia 16.05.2018 r.
Ad. 1. Narada Prezesów Kół Łowieckich

Na dzień 29 maja 2018 r. zwołuję naradę Prezesów Kół Łowieckich. Na naradzie zostaną omówione bieżące problemy związane z nowelizacją Ustawy Prawo Łowieckie oraz w spotkaniu weźmie udział broker ubezpieczeniowy, który przedstawi ubezpieczenie dotyczące odpowiedzialności zarządów kół za szkody łowieckie w przypadku regresu. Każdy z nas będzie mógł bezpośrednio u źródła wyjaśnić wszystkie nurtujące nas niejasności jeżeli takie powstaną. W przypadku kiedy Prezes koła nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu proszę o wydelegowanie innego członka zarządu.

[na górę]
Ad. 2. Monitoring - dziki

Przypominamy o obowiązku przekazywania comiesięcznych sprawozdań dotyczących pozyskania dzika oraz ilości wyjść myśliwych w łowisko. Sprawozdania takie należy wysłać na adres zo.lodz@pzlow.pl lub podać dane telefonicznie najpóźniej do 8 każdego miesiąca!!!

[na górę]
Ad. 3. Zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich

Przypominam, że tegoroczne zawody okręgowe w strzelaniach myśliwskich odbędą się 10 czerwca (niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w LP Nadleśnictwa Złoczew w Pyszkowie - link do pozycji strzelnicy na mapie.

Zawody okręgowe to najważniejsza impreza strzelecka w okręgu. Są one istotnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa wymienionym wśród głównych zadań Polskiego Związku Łowieckiego zawartych w ustawie Prawo Łowieckie oraz Statucie Zrzeszenia.

Zbiórka uczestników o godz. 8:30. Rozpoczęcie strzelań około godz. 9:30. Zawody z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę zawodników. Zapraszamy wszystkie macierzyste koła łowieckie okręgu łódzkiego do wzięcia udziału w tych zawodach.

W zawodach mogą również startować indywidualne zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz łódzcy myśliwi, którzy są członkami kół mających siedziby poza okręgiem łódzkim.

W okręgowych zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:

 1. zespołowa - reprezentacja koła (tylko klasa powszechna - członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego)
 2. zespołowa - otwarta (drużyna trzy os. bez względu na klasę - członkowie posiadający koła macierzyste na terenie okręgu łódzkiego)
 3. indywidualna w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego)
 4. indywidualna w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską zamieszkałych na terenie okręgu łódzkiego)
 5. indywidualna Dian (obejmuje wszystkie startujące Diany zamieszkałe na terenie okręgu łódzkiego)
Zgłoszeń należy dokonać do dnia 04.06.2018 r.!

Udział w zawodach okręgowych jest płatny - 50 zł. od startującego zawodnika zgłoszonego przez koło macierzyste z terenu okręgu łódzkiego lub indywidualnie zamieszkałych na terenie okręgu opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia dla zawodników biorących udział w zawodach. Opłatę należy wnieść do dnia 4.06.2018 r.

W zawodach mogą wziąć udział myśliwi z poza ZO PZŁ w Łodzi - poza konkurencją indywidualną - po wpłaceniu opłaty za udział w zawodach w wysokości 80 zł.

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów. W związku z tym prosimy, aby w zgłoszeniu podać trzyosobowy skład drużyny w klasie powszechnej oraz trzyosobowy skład drużyny w klasie otwartej!!!

Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Zarząd Koła zgłasza reprezentację koła w klasie powszechnej, w klasie otwartej oraz startujących indywidualnie myśliwych mailowo - zo.lodz@pzlow.pl. Diany oraz pozostali myśliwi zgłaszają swój udział indywidualnie mailem - zo.lodz@pzlow.pl. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 4.06.2018 r.

[na górę]
Ad. 4. Walne zebrania - wybór delegatów

Po analizie pierwszych protokołów z Walnych i stwierdzonych tam nieprawidłowościach proszę o szczególne zwrócenie uwagi na następujące rzeczy:

 • kandydat na delegata składa oświadczenie lustracyjne przed głosowaniem na ręce upoważnionej przez ZO w Łodzi osoby w kole lub osobiście wcześniej w siedzibie ZO PZŁ w Łodzi - nie złożenie takiego oświadczenia przed kandydowaniem skutkować będzie uchyleniem takiego wyboru, jako nie zgodnego z Ustawą Prawo Łowieckie po nowelizacji;
 • w oświadczeniu lustracyjnym kandydat wypełnia tylko pierwszą cześć (chyba, że współpracował, lub pracował w wymienionych w ustawie instytucjach wtedy część drugą, ale wtedy nie może kandydować) - złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego skutkuje odpowiedzialnością karną;
 • wybór delegatów musi znaleźć się w porządku obrad, nie można dopisać na WZ takiego punktu, bo wtedy wybór delegata zostanie unieważniony - należy postępować zgodnie z procedurą § 57 i § 59 Statutu PZŁ;
 • wyboru, ewentualnych uzupełnień, bądź nowych wyborów Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegata dokonujemy w głosowaniu TAJNYM!!!;
 • koła, które planują uzupełnić składy Zarządów bądź zmienić osoby zasiadające w zarządach kół muszą pamiętać o tym, że taka osoba musi również złożyć oświadczenie lustracyjne i jej wybór musi nastąpić w głosowaniu tajnym zgodnie z § 169;
 • Osoby urodzone po 1 sierpnia 1972 są zwolnione ze złożenia takiego oświadczenia.

[na górę]
Ad. 5. Uchwała nr 6 Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi z dnia 16.05.2018 r.

Zgodnie z Uchwałą ORŁ w Łodzi przesyłam do wiadomości treść uchwały nr 6 podjętej w dniu 16.05.2018 r. - Treść uchwały w załączniku.

[na górę]
Darz Bór
/-/ Przemysław Kobacki
Łowczy Okręgowy
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi


Archiwum w pdf (rozwiń)