KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Działalność łódzkiej organizacji łowieckiej w 2009 roku - część III
Na zakończenie kadencji.

Rok 2010 jest w naszym Zrzeszeniu rokiem szczególnym. Kończy się kadencja wszystkich władz, w kołach łowieckich, w okręgach i na szczeblu krajowym. Będziemy podczas Walnych Zebrań w kołach podsumowywać kadencję i wybierać nowe Zarządy i Komisje Rewizyjne, wybierzemy delegatów na zjazdy okręgowe, podsumujemy działalność władz okręgowych oceniając jak zostały zrealizowane uchwały zjazdowe i zadania nałożone przez Zjazd Krajowy, jak ze swej działalności wywiązały się ciała statutowe i komisje powołane przez Okręgową Radę Łowiecką, wyłonimy delegatów na Zjazd Krajowy i członka Naczelnej Rady Łowieckiej, który jest naszym przedstawicielem we władzach krajowych. Są już ustalone terminy odbycia Walnych Zebrań w kołach łowieckich, które mają być przeprowadzone do dnia 15.05.2010 roku, są ustalone terminy zjazdów okręgowych, które do dnia 01.08.2010 roku mają odbyć swe zjazdy i wybrać delegatów na Zjazd Krajowy, i jest ustalony termin Zjazdu Krajowego na dzień 11 września 2010 roku.

Przypomnę kolegom, że w mijającej kadencji miały miejsce istotne wydarzenia dla Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich oraz łódzkiej organizacji łowieckiej:
 1. Jubileusz 85-lecia P.Z.Ł. - 2008 r.;
 2. Wydzierżawienie obwodów łowieckich - po raz pierwszy robili to starostowie, oraz była wymagana opinia izb rolniczych - 2007 r.;
 3. Zmiana zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych - 2008 r.;
 4. Zmiana okresów polowań na zwierzęta łowne (dziki) - 2009 r.;
 5. Przyjęto strój organizacyjny i dystynkcje - 2008 r.;
 6. Wprowadzono bezpośredni obrót zwierzyna przez koła łowieckie, utworzono konsorcjum "Dziczyzna Polska" - 2009 r.;
 7. Zakończyło się postępowanie prokuratury o nadużycia w ZG PZŁ, umarzające śledztwo - 2009 r.;
 8. Zmiany w ustawie prawo łowieckie dokonywane w 2006, 2007, 2008 i 2009 r. umożliwiające m.in. łapanie drapieżników w klatki;
 9. Przesunięcie nadzoru nad łowiectwem od administracji rządowej (wojewoda) do administracji samorządowej (samorządy wojewódzkie) - 2006 r.;
10. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wejście nowych przepisów, dotyczących m.in. broni, egzaminów łowieckich, możliwości uzyskania przez cudzoziemców uprawnień do wykonywania polowania w Polsce i Polaków w Unii;
11. Powołanie Państwowej Straży Łowieckiej województwa łódzkiego - 2007 r.;
12. Sprzedaż terenu strzelnicy w Nowosolnej i zakup terenu pod nową strzelnicę dla łódzkiej organizacji łowieckiej- 2007 i 2009 r.;
13. Powiększenie siedziby ZO PZŁ w Łodzi - 2009 r.;
14. Odbył się Kongres Kultury Łowieckiej w Pszczynie, jako jeden z istotniejszych elementów 85-lecia PZŁ - 2008 r.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, oraz Zarząd Okręgowy P.Z.Ł. w Łodzi i pozostałe Zarządy Okręgowe, jako organy statutowe naszego Zrzeszenia nie są tylko organami nadzorującymi działalność kół łowieckich, oceniającymi ich pracę i podejmującymi wobec nich decyzje administracyjne. Są ciałami, które dbają o funkcjonowanie polskiego łowiectwa, interesu polskich myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego jako narodowej organizacji zajmującej się, z mocy prawa, zwierzyną łowną. Na szczeblu krajowym to współpraca z administracją rządową i parlamentem Rzeczypospolitej w tworzeniu prawa i przepisów umożliwiających funkcjonowanie polskiego łowiectwa i gospodarki łowieckiej. W chwili obecnej trwają, z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego, prace nad rozwiązaniem problemu odszkodowań za szkody, który to problem dotyczy wszystkich myśliwych. Celem tych działań jest, by za szkody nie płacili tylko dzierżawcy obwodów, ale 1/3 skarb państwa, 1/3 dzierżawcy i 1/3 ubezpieczyciel pozyskany przez właściciela gruntów. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest możliwe tylko na szczeblu centralnym, po konsultacjach i zgodach wielu organów administracji rządowej, i bez naszego przedstawiciela jakim jest Zarząd Główny P.Z.Ł. nie było by to możliwe i w ogóle rozważane. Zatem głosy niektórych myśliwych poddających w wątpliwość istnienia administracji łowieckiej, czyli Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych, są oparte na niewiedzy i braku próby zrozumienia zakresu ich działalności, może ze zbyt rzadkich kontaktów myśliwych z tymi organami.

Komunikaty Zarządu Okręgowego P.Z.Ł., które są rozsyłane do wszystkich kół nie zawsze docierają do reszty myśliwych. Na szczeblu okręgowym funkcjonują Zarządy Okręgowe. To one tworzą wizerunek łowiectwa i myśliwych wobec władz rządowych województwa i administracji samorządowej. To one dbają o pełne umożliwienie kołom łowieckim korzystania z prawa łowieckiego i spełnienie wymogów prawnych jakie na Związek nakładają przepisy. Bez działalności władz okręgowych, które doprowadziły do uzyskania aktem notarialnym własności terenu strzelnicy w Nowosolnej, nie było by możliwe zakupienie nowego terenu i budowy strzelnicy łódzkiej organizacji łowieckiej. Bez nacisków na Wojewodę, materiałów uzasadniających, raportów o kłusownictwie, nie było by Państwowej Straży Łowieckiej na terenie województwa łódzkiego. To Zarząd Okręgowy wnosił uwagi do budowy dróg i autostrad, by tworzyć przejścia dla zwierzyny i by drogi nie hamowały ścieżek naturalnej migracji zwierzyny, a także prowadził uzgodnienia z kołami łowieckimi dotyczące podziału ich obwodów w związku z przebiegiem autostrad w okręgu łódzkim. To Zarząd Okręgowy opiniował nowe opomiarowanie województwa i granice obwodów łowieckich.

Działalność Komisji Problemowych O.R.Ł. w Łodzi n.p. Komisji Kynologicznej, która organizuje w naszym okręgu:
1. Krajowy Konkurs Retriverów,
2. Próby Pracy Retriverów,
3. Krajowy Konkurs Tropowców,
4. Regionalny Konkurs Posokowców,
5. Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras,
6. Próby wiosenne i jesienne psów myśliwskich,
7. Szkolenie instruktorów kynologii łowieckiej, to umożliwienie łódzkim i myśliwym z pozostałych części Polski sprawdzenie użyteczności ich psów i potwierdzenie tego certyfikatem.

Działalność pozostałych Komisji, które zorganizowały kursy na sędziów i instruktorów strzelectwa, kursy dla nowo wstępujących i selekcjonerów, kurs sygnalistów myśliwskich, uroczystości okręgowe świętego Huberta, okręgowe zawody w strzelaniach myśliwskich to właśnie pomoc i organizacja korzystania przez myśliwych z ich praw, jako członków Polskiego Związku Łowieckiego. Także ustanowienie łowieckich odznaczeń, okręgowego i wojewódzkiego jest wyrazem doceniania wysiłku myśliwych w ich codziennej działalności. O ich przyznaniu decyduje Okręgowa Rada Łowiecka i Kapituła Medalu wojewódzkiego.

Osobnym zagadnieniem pomocy dla kół łowieckich, w sferze duchowej jest praca kapelana myśliwych ks. kanonika Marka Izydorczyka. Niemal wszystkie uroczystości w kołach, jubileusze, poświęcenia kapliczek św. Huberta, uroczystości okręgowe, posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej są z udziałem księdza Marka, który zawsze deklaruje uczestnictwo i pomoc duszpasterską kołom łowieckim. Ksiądz Marek jest Przewodniczącym Komisji Tradycji i Etyki, i wszystkie przedsięwzięcia kultury łowieckiej, zachowanie historii łódzkiej organizacji łowieckiej są prowadzone z jego udziałem.

Pokazaniem obecności łowiectwa w polskiej kulturze było zorganizowanie przez v-ce prezesa Rady, wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Naukowym spotkania w siedzibie Ł.T.N. p.t. "Myślistwo w poezji, muzyce i sztuce", gdzie po referacie odbyły się recytacje najpiękniejszych strof polskiej poezji poświęcone myślistwu, koncert muzyki i wystawa prac malarskich.

Zakończenie kursów dla nowo wstępujących do P.Z.Ł. uroczystym ślubowaniem przed prezesem Rady i łowczym okręgowym w obecności myśliwych wprowadzających, wręczenie im już członkom P.Z.Ł. pamiątkowych dyplomów z tej uroczystości, to dbałość o tradycję i wizerunek naszego Zrzeszenia, za który ci nowi myśliwi kiedyś będą odpowiadać.

Zarząd Okręgowy w Łodzi prowadzi dwie kroniki, pisaną i fotograficzną, łódzkiej organizacji łowieckiej. To tam zapisane wydarzenia oraz zdjęcia obecnych wydarzeń i działań naszych poprzedników umożliwiły przygotowanie i wydanie pierwszej w historii monografii łódzkiego łowiectwa w ujęciu historycznym, obejmującym całe województwo. Książka ta jest jeszcze do nabycia w siedzibie Zarządu Okręgowego P.Z.Ł. w Łodzi.

Coroczne spotkania seniorów łódzkiego łowiectwa, czyli ludzi, którzy niegdyś angażowali się w działalność łowiecką, prowadzili tę organizację i są jej życiem zainteresowani, informowanie ich o bieżących problemach, osiągnięciach, zmianach, to także dbałość o ciągłość działań i docenienie ważnych dla łódzkiej organizacji łowieckiej osób.

Zarząd Okręgowy jako organ odwoławczy od uchwał Walnych Zgromadzeń kół dba o przestrzeganie prawa łowieckiego i reguł postępowania zawartych w Statucie P.Z.Ł. uchylając te uchwały, które podjęto z ich naruszeniem, bo często się zdarza, że uchwały te są źle przygotowane i źle przegłosowane.

Większość myśliwych, członków kół łowieckich naszego okręgu, zwłaszcza myśliwych terenowych nie uczestniczy na co dzień w życiu organizacji, koncentrując się na jakże ważnej pracy w macierzystych obwodach, która w okresie silnych mrozów i opadów śniegu nabiera znaczenia. Koledzy ci mają swoich przedstawicieli, których wybrali do zarządów kół, mają wybranych delegatów na zjazd okręgowy, maja przedstawicieli w organach okręgowych. Powierzyli im prowadzenie organizacji i powinni w okresie sprawozdawczo wyborczym ocenić ich działalność i wywiązywanie się z przyjętych przecież dobrowolnie obowiązków. Oceniając ich pracę należy mieć na uwadze społeczny charakter ich działalności i należy umieć im na koniec kadencji podziękować.

W kończącej się kadencji 2005-2010 dziękuję wszystkim kolegom myśliwym, których starania, praca, uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach okręgowych, oraz praca w Komisjach Problemowych, komisjach doraźnych, ciałach statutowych Zrzeszenia, przyczyniła się do realizowania uchwał okręgowego zjazdu delegatów i zadań wynikających z przepisów prawa oraz statutu P.Z.Ł.

Darz Bór
Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi