KULTURA » TEKSTY, ARTYKUŁY, PUBLIKACJE

Autor: Andrzej Sontag

Działalność łódzkiej organizacji łowieckiej na zakończenie kadencji 2010-2015.

Szanowni Koledzy, myśliwi okręgu łódzkiego.

W roku 2015 kończy się kadencja organów Polskiego Związku Łowieckiego lat 2010-2015. Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu łódzkiego odbędzie się w dniu 1.08.2015 r. Do dnia 31.05.2015 r. muszą odbyć się w kołach macierzystych okręgu łódzkiego Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia członków, które wybiorą delegatów na Zjazd Okręgowy.

Kończąca się kadencja przebiegała na ogół spokojnie, bez wydarzeń, które mogły by podważyć działalność Polskiego Związku Łowieckiego, choć nadal istnieją i pojawiają się próby doprowadzenia do zmian w polskim łowiectwie i rozbicia jedności Polskiego Związku Łowieckiego. Zakwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy "Prawo Łowieckie" z Konstytucją RP w zakresie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego, doprowadziło do zawieszenia działalności Okręgowych Rzeczników Dyscyplinarnych i Okręgowych Sądów Łowieckich i wymagało nowelizacji ustawy. Przeciwnicy Polskiego Związku Łowieckiego poczuli od razu wiatr w żagle i zaczęli zgłaszać zmiany do ustawy, proponując powołanie w kraju kilku organizacji łowieckich, zmniejszenie powierzchni obwodów łowieckich i ich wydzierżawianie w formie przetargu. Zastanawia polskich myśliwych skąd biorą się takie pomysły, które prowadzą do osłabienia i rozbicia jedności polskich myśliwych i jaki mają cel ci, którzy te pomysły zgłaszają. Pomysły te wpisują się w wiele działań z niedalekiej przeszłości, które doprowadziły do likwidacji wielu dziedzin życia naszego kraju. Bardzo niedawno mieliśmy i mamy cały czas zawirowanie z polskimi lasami, którym już odebrano pieniądze i proponuje się ich prywatyzację. Jak w związku z tym wszystkim będzie działało polskie łowiectwo i koła łowieckie? Jak będzie wyglądała gospodarka łowiecka, którą prowadzą koła w swych obwodach? Czy polscy myśliwi gospodarujący w swych obwodach od dziesiątków lat nagle stracą te obwody, bo nie będą w stanie wygrać przetargu? A gdy wejdzie w życie swobodny obrót ziemią, także lasami od 2016 roku, będziemy patrzeć jak w naszych łowiskach polować będą tylko bogaci i cudzoziemcy? Kto śledzi informację o wydzierżawianiu obwodów obcokrajowcom w sąsiednich krajach zdążył się zorientować, że czasem prowadzi to do organizowania intensywnego odstrzału i porzucenia obwodu. Oczywiście bieg życia wymaga zmian i dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Jeżeli takie zmiany są konieczne, to powinniśmy wiedzieć jak będzie się chroniło polskie łowiectwo i polskich myśliwych. Powinniśmy znać rozwiązania prawne, które nam Polakom pozwolą żyć, gospodarować i zarządzać naszym dobrem narodowym, jakim zgodnie z prawem jest zwierzyna łowna.

Zarzuca się Polskiemu Związkowi Łowieckiemu zmonopolizowanie działalności łowieckiej. Jest to zabieg propagandowy. Związek nie jest zamknięty przed chętnymi do wstąpienia do niego. Nie jest korporacją jakie mają np. adwokaci, sędziowie, lekarze. Jest organizacją otwartą i opartą o przepisy prawa ustanowione przez Państwo Polskie. Działa w oparciu o ustawę "Prawo Łowieckie", a nie w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach. Nasi poprzednicy organizując Państwo Polskie po odzyskaniu niepodległości, i ci, którzy organizowali Państwo Polskie po II wojnie światowej, dobrze rozumieli wagę gospodarki łowieckiej i gospodarowanie zwierzyną łowną. Ponad 90-letnia działalność Polskiego Związku Łowieckiego dobrze przysłużyła się polskiej przyrodzie i nie naraziła jej na straty. Ci którzy powoływali do życia jedną narodową organizację łowiecką, mieli na celu zamknięcie okresu rozbiorów, likwidację prawa zaborców i ustanowienia we własnym kraju przepisów korzystnych dla jego obywateli. W proces ten byli zaangażowani najważniejsi dostojnicy państwowi z Prezydentem RP na czele i nikt nie zarzucał im prywaty.

W Polsce jest wiele organizacji o zasięgu ogólnopolskim i nikt ich nie krytykuje za monopol w jej dziedzinie. Jak już kiedyś pisałem nikomu do głowy nie przychodzi powoływanie nowych związków sportowych, nowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nowego Polskiego Związku Motorowego itp.

Polski Związek Łowiecki jako jedna narodowa organizacja jest partnerem dla Parlamentu RP, Rządu RP i jest przedstawicielem Polski w Unii Europejskiej, gdzie polskie łowiectwo jest dobrze postrzegane. Polski Związek Łowiecki stara się obronić swoje stanowisko w kwestii prowadzenia gospodarki łowieckiej i zarządzania polskim łowiectwem. Rozumiejąc, że czas i życie nie stoją w miejscu ale wymagają zmian, przygotował wraz z częścią polskich parlamentarzystów nowy projekt ustawy "Prawo Łowieckie" i jako projekt poselski został skierowany do laski marszałkowskiej. Projekt ten zachowuje podstawowe zasady gospodarki łowieckiej i jednocześnie dostosowuje jego zapisy do nowej sytuacji gospodarczo-społecznej.

W czasie upływającej kadencji została zamknięta sprawa siedziby Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Po wielu latach starań, rozmów, spraw sądowych, Związek doszedł do porozumienia ze spadkobiercami terenu i siedzibę od nich odkupił. Złożyli się na to wszyscy polscy myśliwi dopłacając do składki na P.Z.Ł. i Zarządy Okręgowe, które udzieliły Zarządowi Głównemu pożyczek.

Na terenie okręgu łódzkiego sprawą, która budziła emocje była budowa strzelnicy myśliwskiej. Nie udało się w mijającej kadencji rozpocząć jej budowy, mimo spełnienia przez łódzką organizację łowiecką warunków do podjęcia budowy. Zderzyliśmy się z procedurami administracyjnymi. Został opracowany projekt budowlany strzelnicy uwzględniający nasze potrzeby organizacji strzelectwa myśliwskiego. Został w Starostwie w Zgierzu w dniu 3 kwietnia 2013 r., złożony odpowiedni wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Proces budowy strzelnicy został oprotestowany przez jednego sąsiada. W sumie Związek uzyskał trzy pozytywne decyzje Starostwa w Zgierzu, które za każdym razem zostały oprotestowane, a organ odwoławczy Wojewoda Łódzki za każdym razem uchylał decyzję Starostwa i przekazywał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Związek złożył na Urząd Wojewódzki skargę za przewlekłość sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przyznał rację Związkowi, wskazując także na pewne niezgodności w projekcie z planem zagospodarowania Gminy Stryków. Przedłużające się uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz potrzeba zmian w projekcie budowlanym, wycofanie z obrotu prawnego decyzji Starosty w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spowodowało, że wycofano ze Starostwa wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, by rozpocząć procedurę od nowa z uwzględnieniem poprawek wynikających z dotychczasowej procedury.

Pod koniec roku 2014 zaszła istotna zmiana w kierowaniu łódzką organizacją łowiecką. Z funkcji łowczego okręgowego zrezygnował kol. Zbigniew Mastalerz. Po uzgodnieniu z łowczym krajowym, kolega ten został z funkcji łowczego okręgowego odwołany przez Okręgową Radę Łowiecką. Na funkcje tę, także po uzgodnieniu z łowczym krajowym, Okręgowa Rada Łowiecka powołała kol. Przemysława Kobackiego.

Także pod koniec 2014 roku Okręgowa Rada Łowiecka, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, po raz drugi w kadencji powołała Okręgowy Sąd Łowiecki i Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

W 2013 r. łódzka organizacja łowiecka zorganizowała na terenie okręgu uroczystości Jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Z tej okazji w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi została zorganizowana wystawa łowiecka pt. "Łowiectwo w Polskiej Tradycji Narodowej 90 lat Polskiego Związku Łowieckiego 1923-2013", a Okręgowa Rada Łowiecka ustanowiła okolicznościowe odznaczenie łowieckie "Zasłużony dla łowiectwa okręgu łódzkiego w 90-lecie P.Z.Ł.". Wystawa w Muzeum i towarzyszące wystawie wydawnictwo pod tym samym tytułem co wystawa, wpisała się w cykl działalności okręgu łódzkiego mających na celu zachowanie tradycji i wartości kulturowych łódzkiego łowiectwa.

W roku 2011 został przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, w porozumieniu z łódzką organizacją łowiecką, wydany album pt. "Łowiectwo łódzkie dawnej i dziś - Regionalne dziedzictwo kulturowe".

Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Hubertusy" ze Świnic Warckich, przy wsparciu łódzkiej organizacji łowieckiej, nagrał płytkę CD z "Polską Mszą Myśliwską". Zespół ten zdobył w 2014 r. druga nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi.

Na początku 2015 r. została wydana książka kol. Andrzeja Dobiecha pt. "Z historii łowiectwa na ziemi łódzkiej - Myśliwi i stowarzyszenia łowieckie z lat 1850-1975", sfinansowana przez Urząd Marszałkowski. Kolega Andrzej Dobiech poświęcił wiele wysiłku i pracy nad zebraniem informacji i dokumentacji o historii łódzkiego łowiectwa i zachowania ich dla przyszłych pokoleń myśliwych.

We współpracy z Klubem Akademickim Polskiej Akademii Nauk oddział łódzki, zostały organizowane cykliczne spotkania poświęcone łowiectwu, św. Hubertowi, wzbogacane koncertami Zespołu "Hubertusy".

Jako organizacja łódzka mieliśmy wiele satysfakcji z faktu, że nasz kolega Stefan Madaj, który był członkiem Komisji Naczelnej Rady Łowieckiej ds. wizualizacji P.Z.Ł. jest projektantem oficjalnego stroju polskich myśliwych (płaszcza jesiennego, kapelusza i letniej koszuli).

Wiele starań do zachowania tradycji i wartości kulturowych polskiego łowiectwa, poczyniły koła łowieckie okręgu łódzkiego. Zorganizowano wiele Jubileuszy kół, wybudowano wiele kapliczek św. Huberta, postawiono pamiątkowe obeliski i krzyże upamiętniające rocznice powstania kół i zmarłych myśliwych, ufundowano 9 sztandarów łowieckich. W chwili obecnej 25 kół macierzystych okręgu łódzkiego posiada sztandar.

Promocją łódzkiego łowiectwa było organizowanie co roku "Hubertusa Łęczyckiego", którego przygotowanie i przebieg jest zasługą kół łowieckich i myśliwych powiatu łęczyckiego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zrealizowała plan kontroli kół łowieckich i wspomogła Zarząd Okręgowy przy kontroli tych kół, które nie wypełniały postanowień Statutu P.Z.Ł. i naruszały przepisy organizacyjne.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny i Okręgowy Sąd Łowiecki, po przerwie spowodowanej zawieszeniem działalności tych organów, podjęły na nowo działalność statutową. Komisje Problemowe Okręgowej Rady Łowieckiej zrealizowały swe założenia z początku kadencji i wypełniły przyjęte zobowiązania. W trakcie kadencji została powołana, nieistniejąca w okręgu łódzkim, Komisja Wyceny Trofeów Łowieckich, która po zakupie odpowiedniego sprzętu, mogła wycenić pozyskane w okręgu łódzkim trofea oraz przyznać za nie dyplomy i medale.

W tej kadencji, tak jak w poprzednich, mieliśmy opiekę duszpasterską i wsparcie naszego kapelana ks. kan. Marka Izydorczyka, niestrudzonego w służbie i posłudze łódzkim myśliwym.

Szanowni Koledzy.

Do końca kadencji pozostał kwartał. Będzie wykorzystany na podsumowanie mijającej kadencji, spotkania organizacyjne organów statutowych, przygotowania sprawozdań i oceny kadencji, a także nad przygotowaniem Okręgowego Zjazdu Delegatów. Okręgowa Rada Łowiecka zbierze się jeszcze raz w czerwcu i na tym posiedzeniu zamknie kadencję lat 2010-2015.

W czasie odbywania Walnych Sprawozdawczo-Wyborczych Zgromadzeń członków dokonacie oceny działalności swych kół w mijającej kadencji. Dokonacie też wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Łodzi. Od waszego wyboru będzie zależał skład przyszłej Okręgowej Rady Łowieckiej i kierunki działań łódzkiej organizacji łowieckiej. Czasy współczesne, pogoń za pieniądzem, pracą, przyczyniają się do zaniechania działalności społecznej i rozprężenia dyscypliny organizacyjnej. Dotyczy to także myśliwych. Zauważamy brak chętnych do podjęcia takiej działalności w organach naszej organizacji oraz brak szacunku dla Statutu i przepisów prawa. Pomału następuje także zmiana pokoleniowa. Nasze szeregi opuszczają doświadczeni i zasłużeni koledzy, odchodząc do Krainy Wiecznych Łowów. Wielu kolegów zmieniło swój status na członka niestowarzyszonego i to nie tylko z powodu zaawansowanego wieku.

Nowa kadencja będzie miała wiele wyzwań i wiele problemów do rozwiązania. Zmiany w ustawie, Afrykański Pomór Świń, rosnąca populacja dzików i szkody łowieckie, którego to problemu nie wiadomo czy rozstrzygnie zgłoszony projekt ustawy o szkodach łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym, współpraca z samorządami lokalnymi i rolnikami, którzy prawdopodobnie zostaną dopuszczeni do opiniowania wydzierżawiana obwodów, nałoży na nas dodatkowe zaangażowanie się w prowadzenie kół i organizacji okręgowej.

Okręgowa Rada Łowiecka jest ciałem sprawującym w imieniu Okręgowego Zjazdu Delegatów, nadzór nad działalnością łowiecką w swym okręgu, rozpatrującym sprawozdania z działalności okręgu i jego organów oraz udzielającym absolutorium Zarządowi Okręgowemu. Dlatego wiele będzie zależało od tych, którzy zgodzą się zaangażować w sprawne zarządzanie łódzką organizacją łowiecką i funkcjonowanie jej struktur.

Darz Bór
Andrzej Sontag
Prezes ORŁ w Łodzi