Z ŻYCIA ZWIĄZKU » WYDARZENIA, FOTORELACJE

23.09.2010 r. - Posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi

Dnia 23.09.2010 roku odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. Podczas tego posiedzenia Prezes Rady złożył sprawozdanie z przebiegu XXII Krajowego Zjazdu Delegatów, a Łowczy Okręgowy z prac Zarządu Okręgowego i ogólnopolskiego spotkania łowczych okręgowych, podczas którego w imieniu okręgu łódzkiego zgłosił do organów centralnych naszego Zrzeszenia dwóch kolegów: Stanisława Mulawę do Głównej Komisji Rewizyjnej i Andrzeja Sontaga do Komisji Kultury N.R.Ł. Obie te kandydatury zostały zaakceptowane.

Następnie Rada dokonała zmiany w swym składzie. W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie kol. Ryszarda Ignatowicza, zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Okręgowego Zjazdu Delegatów okręgu łódzkiego kolejnym delegatem, który zdobył wystarczająca ilość głosów by zostać członkiem Rady, a w głosowaniu zajął 16 miejsce jest kol. Tadeusz Nowakowski i to on został członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej.

Okręgowa Rada Łowiecka zgodnie z § 127 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwaliła Regulamin prac i obrad Okręgowej Rady Łowieckiej na kadencję 2010-2015.

Okręgowa Rada Łowiecka podjęła w sumie 13 uchwał, ustalając tym samym składy organów statutowych łódzkiej organizacji łowieckiej na kadencję 2010-2015.

Rada ustaliła skład Zarządu Okręgowego w ilości 3 osób i powołała jego członków.
Powołała także:
1. Przewodniczącego i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
2. Prezesa, v-ce prezesa i członków Okręgowego Sądu Łowieckiego,
3. Przewodniczących i członków Komisji:
    - Kynologicznej,
    - Strzeleckiej,
    - Szkoleniowej,
    - Tradycji i Etyki,
    - Oceny Trofeów,
    - Odznaczeń.

Kolejnym krokiem w działalności łódzkiej organizacji łowieckiej będzie opracowanie przez powołane Komisje planów pracy i zamierzeń w obecnej kadencji i przedstawienie ich Okręgowej Radzie Łowieckiej.

Highslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS